Politika

Revizori utvrdili brojne nepravilnosti u radu Parlamenta FBiH

Ured za reviziju institucija Federacije BiH objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamenta FBiH za 2018. godinu kada su se na čelu ovog organa nalazili Edin Mušić (SDA) i Lidija Bradara (HDZ BiH). Kraj njihovog mandata, prema nalazima revizora, definitivno je obilježilo kršenje zakona, enormne zarade parlamentaraca i bespotrebno angažovanje savjetnika.

Kako prenosi “Klix” sve do kraja 2018. godine na čelu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH nalazio se Edin Mušić iz SDA, a na čelu Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara iz HDZ-a BiH.

Revizori su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Parlamenta FBiH naveli kako utvrđene nepravilnosti ukazuju na nezadovoljavajući sistem internih kontrola u dijelu obračuna plaće za profesionalne zastupnike i naknada zaposlenih kako delegata, savjetnika tako i državnih službenika.

“Vezano za navedeno ističemo slijedeće: Tri državna službenika zaposlena u Stručnoj službi Doma naroda, Rješenjima sekretara Doma naroda raspoređena su da privremeno obavljaju i poslove upražnjenih radnih mjesta, na osnovu čega im je uvećana osnovna plaća za 20 posto, u bruto iznosu od 8.164 KM. Zaposlenici Stručne službe Zatsupničkog doma i Zajedničkih službi Parlamenta FBiH angažovani su da poslije radnog vremena obave određene poslove iz osnovne djelatnosti Parlamenta FBiH. Revizijom je utvrđeno da je zaposlenicima Stručne službe Zastupničkog doma izvršen obračun i isplata naknade za obavljeni prekovremeni rad, dok isto nije učinjeno za zaposlenike Zajedničkih službi čime su isti dovedeni u neravnopravan položaj”, piše u izvještaju.

Povećali plaće na osnovu nevažećeg pravilnika

Izvršeno je povećanje plaće za državne službenike u Zastupničkom domu i Domu naroda za naučni stepen doktora i magistra nauka, na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji su nevažeći i na koje saglasnost nije dala Administrativna komisija.

“Sistem internih kontrola je nezadovoljavajući u dijelu zaključivanja ugovora o djelu za obavljanje redovnih poslova iz djelokruga Zastupničkog doma Parlamenta FBiH; korištenja sredstava za rad klubova, jer internim aktima istih nije jasno definisano odobravanje ovih sredstava samo za rad klubova, te kod provođenja postupaka javnih nabavki gdje je konstatovana potreba za provođenje zajedničkih postupaka nabavki. Nepravilnosti, kao i potreba za sačinjavanjem jedinstvenih internih akata utvrđeni su kod upotrebe i korištenja službenih vozila, izdataka za reprezentaciju i upotrebe mobilnih telefona”, navode revizori.

Izdaci za neto plaće profesionalnih zastupnika i savjetnika iskazani su u iznosu od 4.544.484 KM, od čega u Zastupničkom domu 2.864.726 KM, a u Domu naroda 1.679.758 KM. Oni se obračunavaju i isplaćuju na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika i odluka Administrativnih komisija oba doma o ostvarivanju prava na plaću, naknadu plaće i druga materijalna prava izabranih dužnosnika i savjetnika.

Za svakog profesionalnog zastupnika donose se pojedinačna rješenja o ostvarivanju prava na naknade. U toku 2018. godine obračunata je i isplaćena refundacija naknade plate u iznosu od 13.532 KM, za sedam zastupnika koji nisu profesionalizirali svoj rad u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Isplata je izvršena na osnovu zahtjeva poslodavaca kod kojih zastupnici ostvaruju prava iz radnog odnosa i pojedinačnih rješenja Administrativne komisije, Odluke Administrativne komisije iz 2014. godine i Sporazuma zaključenih između predsjednika Administrativne komisije i nadležnog lica ustanove ili preduzeća (poslodavca).

“Navedena naknada predstavlja naknadu neto plaće, te pripadajućih poreza i doprinosa za dane odsustvovanja sa posla, odnosno dane kada je zastupnik prisustvovao sjednicama Zastupničkog doma i radnih tijela. Ovakav vid naknade plaće nije predviđen odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, niti Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH. Zbog navedenog i činjenice da je istim zastupnicima za dane prisustva sjednicama Zastupničkog doma izvršen obračun i isplata putnih troškova (dnevnice i korištenje vlastitog vozila), te paušala koji predstavlja pravo na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti, ne može se potvrditi zakonitost, osnovanost i opravdanost iskazanog troška od 13.532 KM”, piše u izvještaju.

Rad državnih službenika nije ni ocjenjivan

U toku 2018. godine u Parlamentu FBiH bilo je uposleno 15 savjetnika, od čega u Domu naroda osam i u Zastupničkom domu sedam. Broj savjetnika koji se može primiti u radni odnos tadašnja predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara (HDZ) BiH utvrdila je Odlukom od 1. novembra 2015. godine (osam), dok akt kojim se reguliše broj savjetnika u Predstavničkom domu nije donesen.

“Naglašavamo da broj savjetnika i uslovi za postavljenje istih nisu regulisani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji stručnih službi oba doma Parlamenta FBiH. Pojedinim savjetnicima obračunate su i isplaćene naknade troškova prevoza na posao i sa posla, iako isto nije regulisano Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH”, navodi se u izvještaju.

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Zatsupničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH za 2018. godinu nije izvršeno, što nije u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH, Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH na što je ukazano i u prethodnim godinama. U Stručnoj službi Doma naroda za 2018. godinu, shodno navedenim propisima, izvršeno je ocjenjivanje rada državnih službenika i namještenika.

“Naknade troškova zaposlenih realizovane su u iznosu od 1.645.803 KM. U Zastupničkom domu iskazano je 903.239 KM (55 posto), Domu naroda 629.992 (38 posto) i Zajedničkoj službi 112.572 KM (7 posto). Ukupne naknade troškova izabranih dužnosnika i savjetnika iznose 1.302.082 KM (89 posto), a najznačajniji iznosi odnose se na naknade za zakup stana i troškove smještaja (422.620 KM), naknade za odvojeni život (309.145 KM), topli obrok (280.276 KM), troškove prevoza u dane vikenda-4 vikenda mjesečno (187.435 KM)”, navodi se u izvještaju.

Naknada za odvojeni život od porodice, zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja za izabrane dužnosnike koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH regulisana je Zakonom o plaćama i naknadama organima vlasti FBiH i odlukama oba doma Parlamenta FBiH. Ista je utvrđena u ukupnom iznosu od 800 KM za izabrane dužnosnike ukoliko isti borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta Parlamenta FBiH u kome su zaposleni. U navedeni iznos uključena je i naknada za zakup stana koja se žiralno plaća zakupodavcu na osnovu zaključenih ugovora između Administrativnih komisija oba doma Parlamenta FBiH i zakupodavca.

Ova naknada zavisi od visine ugovorenog zakupa stana za službene potrebe i ne može biti veća od 400 KM. Troškovi smještaja odobreni su u iznosu od 100 KM mjesečno i isplaćuju se zajedno sa platom, kao i naknada za odvojen život (u najvećem broju slučajeva iznosi 300 KM mjesečno, zavisno od iznosa koji preostane nakon plaćanja zakupa i režijskih troškova).

Nisu održali nijednu sjednicu, a primili 4.900 KM

Savjetnicima je na ime naknade za odvojeni život odobreno 300 KM (zakup stana do 100 KM, režijski troškovi 100 KM i naknada za odvojeni život 100 KM). Tokom godine naknadu za odvojeni život koristilo je 57 izabranih dužnosnika i tri savjetnika u Zastupničkom domu i 35 izabranih dužnosnika i 6 savjetnika u Domu naroda Parlamenta FBiH.

“Izabrani dužnosnici Doma naroda koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju naknadu za odvojeni život od porodice, zakup stana i troškove smještaja u Parlamentu FBiH, dok u kantonalnim skupštinama ostvaruju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal). Paušal predstavlja naknadu na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti izabranih dužnosnika i članom 8. Zakona predviđeno je da se isto može ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti. Obzirom na navedeno, a kako pojedini izabrani dužnosnici u Domu naroda, pored obaveza u federalnom Parlamentu, imaju obaveze i u kantonalnim skupštinama, te kako ne postoje evidencije o prisustvu na poslu u zgradi Parlamenta FBiH, ne možemo u potpunosti potvrditi ispunjenost potrebnih uslova za isplatu i opravdanost isplata navedenih naknada”, navodi se u izvještaju.

Izdaci za naknade izabranim dužnosnicima (909.484 KM) u Zastupničkom domu iskazani su u iznosu od 719.880 KM, a u Domu naroda 189.604 KM. Najvećim dijelom odnose se na paušale izabranih dužnosnika (profesionalci i neprofesionalci), te trošak po osnovu naknade dnevnica i putnih troškova vezanih za učestvovanje u radu oba doma Parlamenta FBiH i radnih tijela izabranih dužnosnika koji nisu profesionalizirali svoj rad.

“S obzirom na to da izabrani dužnosnici koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH, ostvaruju pravo na plaću i druge naknade (pravo na odvojen život od porodice, troškove zakupa stana i smještaja, troškove prevoza – 4 vikenda mjesečno), dok izabrani dužnosnici koji nisu profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju pravo na naknadu po osnovu dnevnica i putnih troškova vezanih za učestvovanje u radu Parlamenta FBiH i radnih tijela, smatramo da je potrebno preispitati zakonske propise kojima je predviđeno da svi izabrani dužnosnici ostvaruju pravo na povećane materijalne troškove u obavljanju poslaničke dužnosti, odnosno paušal, u dijelu jasnog utvrđivanja namjene navedenih sredstava”, ističu revizori.

Izdaci za rad komisija iskazani su u iznosu od 29.455 KM od čega je za angažovanje zaposlenika stručnih službi oba doma Parlamenta FBiH i zaposlenika u Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH u raznim komisijama i radnim tijelima isplaćeno 15.280 KM, dok je članovima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju isplaćeno 14.175 KM.

Angažman zaposlenika stručnih službi oba doma Parlamenta FBiH i Zajedničke službe Parlamenta FBiH odnosio se na rad u komisiji za provođenje postupka javnih nabavki (5.880 KM), komisijama za provođenje popisa na dan 31.12.2017. godine (4.400 KM), komisijama za rashodovanje; sređivanje registraturne i arhivske građe i unapređenje državnih službenika (po 1.200 KM), komisiji za internu kontrolu i nadzor (800 KM) i rad u Radnoj grupi za saradnju i prikupljanje dokumentacije za potrebe Federalne uprave policije, portala Klix.ba i Centra za istraživačko novinarstvo-CIN (600 KM). U slučaju portala Klix.ba i CIN-a riječ je o prikupljanju dokumentacije po osnovu zahtjeva za pristup informacijama.

“Visina naknade iznosila je 200 KM i 160 KM, u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe. Obračun naknada članovima komisija izvršen je kao i prethodne godine, odnosno navedene naknade nisu imale tretman plaće, kako je to propisano članom 10. stav 2. tačka 3. i članom 27. Zakona o porezu na dohodak”, piše u izvještaju.

Članovima Parlamentarne Komisije odgovorne za reviziju isplate su izvršene za održanih pet sjednica u januaru i februaru 2018. godine u iznosu od 4.900 KM u Domu naroda i 4.375 KM u Zastupničkom domu.

“Također, članovima navedene komisije u Zastupničkom domu isplaćena je naknada u iznosu od 4.900 KM za mart i april 2018. godine iako u istom periodu nisu bile organizovane sjednice. Isplate članovima navedene komisije regulisane su odlukama Administrativnih komisija oba doma Parlamenta FBiH kojima pravo na novčanu naknadu nije uslovljeno prisustvom na sjednici”, upozoravaju revizori.

Posao zaposlenog savjetnika radi vanjski saradnik

Po osnovu zaključenih ugovora o djelu iskazano je 31.151 KM, od čega je na poziciji Stručne službe Zastupničkog doma Parlamenta FBiH evidentirao 22.208 KM za angažovanje osoba za obavljanje poslova koji se mogu svrstati u redovne poslove uposlenika, dok su Stručne službe Doma naroda iskazale 400 KM po ugovorima za obavljanje ugostiteljskih usluga.

“Ostale naknade po osnovu angažovanja spoljnih saradnika iskazane su u iznosu od 8.543 KM. Zastupnički dom je spoljna lica angažovao za obavljanje poslova vozača (9.208 KM) i poslova uređenja i ažuriranja WEB stranice i obavljanje drugih IT poslova (7.000 KM). Također, iako su rješenjem o postavljenju na radno mjesto savjetnika predsjedavajućeg utvrđeni poslovi koordinacije u okviru Twinning projekta EU i evropskih integracija, po ugovoru o djelu angažovan je koordinator za informisanje Twinning light projekta Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamentima u BiH”, i istom je za šest mjeseci u 2018. godini isplaćeno 6.000 KM. Obzirom da navedeni poslovi predstavljaju redovne poslove uposlenika Stručne službe Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, ne može se potvrditi opravdanost potrebe angažovanja spoljnih saradnika za obavljanje istih, kao i osnovanost i opravdanost isplaćenih naknada”, navodi se u izvještaju.

Kompletan Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine možete pročitati ovdje.


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh