Politika

Vlada FBiH: Konsolidovani izvještaj za 2018. godinu

Vlada Federacije BiH se upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za 2018. godinu.

Vlada FBIH - Vijesti.ba

Ukupni konsolidirani prihodi za razdoblje januar – decembar 2018. godine iznosili su 8.719,3 miliona KM, što je za 509,2 miliona KM ili 6,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je ostvarenje u odnosu na plan 93,6 posto.

Ukupni prihodi na nivou proračuna Federacije BiH za period januar – decembar 2018. godine ostvareni su u iznosu od 2.158,1 miliona KM. To je za 38,2 miliona KM ili 1,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 95,1 posto.

Kantonalni proračuni su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 2.301,2 miliona KM, što je za 187,3 miliona KM ili za 8,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 96,7 posto.

U razdoblju januar – decembar 2018. godine ukupni prihodi proračuna općina iznosili su 890,2 miliona KM i veći su za 51 milion KM ili za 6,1 posto nego u prethodnoj godini. Ostvarenje u odnosu na plan iznosilo je 91,4 posto.

Ukupni prihodi na nivou financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH ostvareni su u iznosu od 3.855,6 miliona KM, što je za 272,6 miliona KM ili za 7,6 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 104,4 posto, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Privatizirano ukupno 43 posto državnog kapitala

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici u Sarajevu izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. godinu.

Kako je navedeno, od 1999. do 2018. godine, državni kapital je prodan u iznosu od 5,807 milijardi KM. Dakle, kroz sve vidove prodaje, uključujući i malu privatizaciju, prodato je oko 43 posto za prodaju nominiranog državnog kapitala. Ostvarena cijena za ovaj kapital je 9,161 milijardi KM, od čega je u certifikatima naplaćeno 8,485 milijardi KM, a u gotovini 0,675 milijardi KM.

Potpuno je privatizovano 1.088 firmi, a djelomično 94. Od ukupnog broja, 278 je privatizovano kroz malu privatizaciju. Dakle, u potpunosti je privatizovano 75 posto preduzeća predviđenih za prodaju prema Registru iz 1999. godine. Ukupan procenat preduzeća kod kojih je ostvarena potpuna ili parcijalna privatizacija je 81,5 posto.

Prodano je 2.600 predmeta imovine preduzeća, kojima je i pripao novac od prodaje.

Neprivatizovani državni kapital previđen za prodaju, prema Registru iz 1999. godine, iznosi oko 7,697 milijardi KM.

Iznos izdatih certifikata po osnovu općih potraživanja, plata pripadnika oružanih snaga BiH i potraživanja penzionera je 16,04 milijardi KM. Vrijednost neutrošenih certifikata je na kraju 2018. godine iznosila 5,13 milijardi KM, i sada mogu biti korišteni samo za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

U 2018. godini knjigovodstvena vrijednost prodatog kapitala i imovine iznosila je 148.500,22 KM, ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 130.550 KM, a odnosi se na prodaju dva predmeta imovine preduzeća u postupku male privatizacije, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Sjednica Vlade Federacije BiH (1. dio)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirze Ganića za uvrštavanje lijeka enzalutamid za liječenje metastatskog karcinoma prostate rezistentnog na kastraciju s posebnog programa u okviru Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FiH, na Listu lijekova ovog fonda.

U izjašnjenju Vlade je navedeno da na Listu lijekova Fonda solidarnosti mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koje budu osigurana dodatna sredstva. Preporučeni sadržaj posebnog programa sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg doktora medicine, specijaliste određene grane, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije. Uvođenje osiguranika u pravo korištenja preporučenih lijekova vrši Komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova.

Trenutne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, navedeno je u izjašnjenju, usmjerene su na reviziju liste lijekova Fonda solidarnosti. Na posljednjem sastanku Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH je, prema dostavljenim stručnim mišljenjima podkomisije za onkološke lijekove, predloženo da lijek enzalutamid kapsule u jačini od 40 mg, s posebnog programa, bude uvršten na Listu lijekova Fonda solidarnosti.

Federalna vlada danas se očitovala i o zaključcima Kolegija Općinskog vijeća Kladanj koje je, podržavši incijativu “Za život sa manje boli”, sugeriralo nadležnim organima i institucijama da poduzmu neophodne aktivnosti za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa.

Federalna vlada navodi da je, uvidom u spisak medicinskih sredstava koji imaju dozvolu za promet u BiH, utvrđeno da se ovaj senzor još ne nalazi na našem tržištu. Za stavljanje u promet medicinskog sredstva u BiH potrebno je da se proizvođač sa sjedištem u BiH ili pravna osoba koja zastupa stranog proizvođača i ima sjedište u našoj zemlji obrati Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i pokrene proces upisa senzora u Registar medicinskih sredstva za tržište BiH. Tek nakon upisa podnosilac zahtjeva stiče pravo plasiranja tog proizvoda na bh. tržištu.

TROMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH

Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna u prvom kvartalu 2019. godine iznose 451 milion KM, što je 17 posto planiranog. Od toga su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 379,3 miliona KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) iznose 62,3 miliona KM, a primici od financiranja 9,4 milijuna KM, navedeno je u izvješću kojeg je danas prihvatila Federalna vlada.

Ukoliko se plan posmatra na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 663,5 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva za 32,1 posto. Međutim, realnije je pratiti ostvarenje samo prihoda, isključujući financiranje. Ukoliko posmatramo plan na ovakav način, idealno ostvarenje bi bilo 505,9 miliona KM, što znači da su ostvareni prihodi manji za 64,3 miliona KM od idealnog.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za 17 posto ili za 95,7 miliona KM, na što je najvećim dijelom utjecalo zaduženje u 2018. godini od MMF-a od 97,2 miliona KM. Ostvareni prihodi, isključujući financiranje, manji su dva posto ili za 7,9 milijuna KM i rezultat su manjeg ostvarenja neporeznih prihoda u tekućoj godini.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2019. godine iznose 337,6 miliona KM, što je 13 posto iznosa planiranog Proračunom FBiH za 2019. godinu.

Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 277,5 miliona KM, što je 82 posto ukupno obračunatih u tekućem razdoblju.

Bitno je istaknuti da su sve obveze prenesene iz prethodne godine izmirene u prvom kvartalu 2019. godine.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet posto, ili za 33,2 miliona KM. Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja, 186,1 milijuna KM.

EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA I OBVEZNICA

Vlada FBiH donijela je dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu, u nominalnim iznosima do 20.000.000 KM (s rokom dospijeća od 182 dana) i 50.000.000 KM (s rokom dospijeća od 273 dana). Danas su, također, za iste namjene, donijete i dvije odluke o zaduženju FBiH putem emisije obveznica u nominalnima iznosima do 30.000.000 KM, s rokovoma dospijeća od sedam i deset godina.

Javni pozivi za sudjelovanje u emisijama zapisa i obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Kako je danas rečeno, održavanje ovih aukcija zavisit će od likvidnosti proračuna i, prema sadašnjim pokazateljima, moguće je da budu otkazane.

O POSLOVANJU FONDA ZA OKOLIŠ

Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila radi razmatranja i usvajanja Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu.

Ukupno naplaćeni prihodi i primici Fonda u 2018. godini iznose 33.991.238 KM i u odnosu na planirane ostvareni su 84,34 posto, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 5,01 posto. U strukturi ukupnih prihoda od naknada 2018. godine (KM 33.744.615), na osnovu Zakona o vodama ostvareno je 7.192.263 KM ili 21,3 posto, Zakona o Fondu 24.756.468 KM ili 73,3 posto i Zakona o upravljanju otpadom 1.600.004 KM ili 4,7 posto. Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada za okoliš koju plaćaju pravne i fizičke osobe pri registraciji motornih vozila u iznosu od 16.412.155 KM.

USVOJENI IZVJEŠTAJI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou FBiH za 2018. godinu.

Ukupno prikupljena sredstva iz tekućeg priliva lani su iznosila 3.912.968,38 KM i veća su za 249.403 KM ili 6,8 posto u odnosu na 2017. godinu.

Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite je za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća odobreno 14.462.512 KM. Od toga je utrošeno 2.494.336 KM, ili 17 posto. Ovako mali procenat realizacije je zbog toga što je riječ o namjenskim sredstvima planiranim za djelovanje u slučaju proglašenja stanje prirodne ili druge nesreće. Kako nije bilo proglašenja stanja prirodne nesreće na nivou Federacije BiH, nego samo u pojedinim općinama, planirana sredstva nisu trošena u većem obimu.

Vlada FBiH danas je usvojila i izvještaj o radu ove uprave u 2018. godini.

PRIJEDLOG ZAKONA POVUČEN IZ PROCEDURE

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH danas je donijela zaključak o povlačenju iz zakonodavne procedure Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, koji je utvrdila na 152. sjednici 24.7.2018. godine.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da joj, u roku od 45 dana dostavi novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH, koji će sadržavati odredbe povučenog Prijedloga zakona, kao i kompiliranog prijedloga kojeg je dostavilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, odnosno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh