BIZnews

Potpisan‌ ‌Ugovor‌ ‌o‌ ‌poslovnoj‌ ‌saradnji‌ ‌između‌ ‌Razvojne‌ ‌banke‌ ‌FBiH‌ ‌i‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌s‌ ‌ciljem‌ ‌podrške‌ ‌privrednicima‌ ‌u‌ ‌prevazilaženju‌ ‌krize‌ ‌uzrokovane‌ ‌pandemijom‌ ‌COVID-19‌ ‌

Na‌ ‌potpisivanju‌ ‌Ugovora‌ ‌danas‌ ‌su‌ ‌bili‌ ‌prisutni‌ ‌Sanel‌ ‌Kusturica,‌ ‌Predsjednik‌ ‌Uprave‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌dd‌ ‌BIH,‌ ‌Igor‌ ‌Bilandžija,‌ ‌član‌ ‌Uprave‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌dd‌ ‌BIH,‌ ‌te‌ ‌Semir‌ ‌Fejzić‌ ‌v.d.‌ ‌predsjednika‌ ‌Uprave ‌‌Razvojne‌ ‌banke‌ ‌FBiH.‌ ‌

Potpisan‌ ‌Ugovor‌ ‌o‌ ‌poslovnoj‌ ‌saradnji‌ ‌između‌ ‌Razvojne‌ ‌banke‌ ‌FBiH‌ ‌i‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ - PR / Haber.ba

Predstavnici‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌i‌ ‌Razvojne‌ ‌banke‌ ‌Federacije‌ ‌BiH,‌ ‌potpisali‌ ‌su‌ ‌danas‌ ‌Ugovor‌ ‌o‌ ‌poslovnoj‌ ‌saradnji‌ ‌i‌ ‌učešću‌ ‌Banke‌ ‌u‌ ‌kreditno-garantnim‌ ‌programima‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda‌ ‌Federacije‌ ‌BiH,‌ ‌putem‌ ‌kojih‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌omogućiti‌ ‌povoljno‌ ‌kreditiranje‌ ‌preduzeća‌ ‌uz‌ ‌garanciju‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌kao‌ ‌instrumenta‌ ‌obezbjeđenja‌ ‌dijela‌ ‌kredita,‌ ‌s‌ ‌ciljem‌ ‌lakšeg‌ ‌prevazilaženja‌ ‌negativnih‌ ‌posljedica‌ ‌uzrokovanih‌ ‌pandemijom‌ ‌COVID-19.‌ ‌

Kreditna‌ ‌linija‌ ‌Banke‌ ‌u‌ ‌ukupnom‌ ‌iznosu‌ ‌od‌ ‌40‌ ‌miliona‌ ‌KM‌ ‌će‌ ‌biti‌ ‌namijenjena‌ ‌podršci‌ ‌privrednika‌ ‌i‌ ‌
obrtnika‌ ‌s‌ ‌područja‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌čije‌ ‌je‌ ‌poslovanje‌ ‌pogođeno‌ ‌pandemijom‌ ‌COVID-19,‌ ‌kako‌ ‌bi‌ ‌im‌ ‌se‌ ‌
olakšao‌ ‌pristup‌ ‌kreditnim‌ ‌sredstvima‌ ‌za‌ ‌održanje‌ ‌potrebne‌ ‌likvidnosti‌ ‌i‌ ‌postojećeg‌ ‌stepena‌ ‌zaposlenosti,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌kreiranje‌ ‌novih‌ ‌radnih‌ ‌mjesta.‌ ‌Garancijski‌ ‌fond‌ ‌je‌ ‌instrument‌ ‌pomoći‌ ‌Vlade‌ ‌Federacije‌ ‌BiH,‌ ‌a‌ ‌Razvojna‌ ‌banka‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌će‌ ‌izdavati‌ ‌garancije‌ ‌navedenog‌ ‌Fonda,‌ ‌u‌ ‌ime‌ ‌Federacije‌ ‌BiH,‌ ‌kao‌ ‌instrument‌ ‌obezbjeđenja‌ ‌50%‌ ‌glavnice‌ ‌kredita‌ ‌koji‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌odobri‌ ‌svojim‌ ‌klijentima.‌ ‌ ‌

Na‌ ‌potpisivanju‌ ‌Ugovora‌ ‌danas‌ ‌su‌ ‌bili‌ ‌prisutni‌ ‌Sanel‌ ‌Kusturica,‌ ‌Predsjednik‌ ‌Uprave‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌dd‌ ‌BIH,‌ ‌Igor‌ ‌Bilandžija,‌ ‌član‌ ‌Uprave‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌dd‌ ‌BIH,‌ ‌te‌ ‌Semir‌ Fejzić‌ ‌v.d.‌ ‌predsjednika‌ ‌Uprave ‌‌Razvojne‌ ‌banke‌ ‌FBiH.‌ ‌

Sparkasse‌ ‌Bank‌ ‌je‌ ‌tokom‌ ‌kompletnog‌ ‌perioda‌ ‌pandemije‌ ‌nastojala‌ ‌biti‌ ‌podrška‌ ‌svojim‌ ‌klijentima,‌ ‌te‌ implementirala‌ ‌niz‌ ‌aktivnosti‌ ‌kako‌ ‌bi‌ ‌im‌ ‌olakšala‌ ‌prevazilaženje‌ ‌negativnih‌ ‌efekata‌ ‌ove‌ ‌globalne‌ ‌krize.‌ ‌Učešće‌ ‌u‌ ‌ovom‌ ‌pozitivnom‌ ‌projektu‌ ‌Vlade‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌je‌ ‌jedan‌ ‌od‌ ‌načina‌ ‌da‌ ‌damo‌ ‌struktuiranu‌ ‌i‌ ciljanu‌ ‌podršku‌ ‌osnaženju‌ ‌privrede‌ ‌BiH,‌ ‌što‌ ‌je‌ ‌dio‌ ‌strateškog‌ ‌opredjeljenja‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank“,‌ ‌‌izjavio‌ ‌je‌ ‌Sanel‌ ‌Kusturica,‌ ‌Predsjednik‌ ‌Uprave‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank.‌ ‌

Današnjim‌ ‌potpisivanjem‌ ‌Ugovora‌ ‌o‌ ‌poslovnoj‌ ‌saradnji‌ ‌sa‌ ‌Sparkasse‌ ‌Bank,‌ ‌Razvojna‌ ‌banka‌ ‌Federacije‌ ‌
BiH‌ ‌je‌ ‌i‌ ‌formalno‌ ‌aktivirala‌ ‌Garancijski‌ ‌fond‌ ‌prema‌ ‌svim‌ ‌komercijalnim‌ ‌bankama‌ ‌koje‌ ‌su‌ ‌ispunile‌ ‌uslove‌ ‌za‌ ‌učešće‌ ‌u‌ ‌kreditno-garantnim‌ ‌programima.‌ ‌Ovaj‌ ‌izuzetno‌ ‌važan‌ ‌instrument‌ ‌pomoći‌ ‌Vlade‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌
će‌ ‌biti‌ ‌od‌ ‌pomoći‌ ‌i‌ ‌bankama,‌ ‌kao‌ ‌korisnicima‌ ‌garancija‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda,‌ ‌i‌ ‌privrednicima‌ ‌i‌ ‌obrtnicima,‌ ‌na‌ ‌koje‌ ‌se‌ ‌ukupna‌ ‌korist‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda‌ ‌prenosi‌ ‌u‌ ‌vidu‌ ‌umanjene‌ ‌kamatne‌ ‌stope‌ ‌i/ili‌ ‌umanjenog‌ ‌kolaterala.‌ ‌U‌ ‌narednom‌ ‌periodu‌ ‌Razvojna‌ ‌banka‌ ‌FBiH‌ ‌će‌ ‌objaviti‌ ‌dodatni‌ ‌poziv‌ ‌bankama‌ ‌za‌ ‌učešće‌ ‌u‌ ‌kreditno-garantnim‌ ‌programima‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda,‌ ‌odnosno‌ ‌onim‌ ‌bankama‌ ‌koje‌ ‌se‌ ‌nisu‌ ‌javile‌ ‌na‌ ‌prvi‌ ‌objavljeni‌ ‌Javni‌ ‌poziv,‌ ‌imajući‌ ‌u‌ ‌vidu‌ ‌da‌ ‌će‌ ‌Vlada‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌uplatiti‌ ‌dodatnih‌ ‌20‌ ‌miliona‌ ‌KM‌ ‌na‌ ‌račun‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda,‌ ‌te‌ ‌povećati‌ ‌sredstva‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda‌ ‌na‌ ‌100‌ ‌miliona‌ ‌KM,‌ ‌odnosno‌ ‌garancijski‌ ‌potencijal‌ ‌iznosit‌ ‌će‌ ‌500‌ ‌miliona‌ ‌KM.
“,‌ ‌‌izjavio‌ ‌je‌ ‌v.d.‌ ‌predsjednik‌ ‌Uprave‌ ‌Razvojne‌ ‌banke ‌‌FBiH‌ ‌dr.‌ ‌sc.‌ ‌Semir‌ ‌Fejzić.‌ ‌

Garancijski‌ ‌fond‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌predstavlja‌ ‌dugoročnu‌ ‌podršku‌ ‌privrednim‌ ‌aktivnostima‌ ‌kroz‌ ‌dvije‌ ‌faze.‌ ‌U‌ ‌prvoj‌ ‌fazi,‌ ‌odnosno‌ ‌do‌ ‌31.05.2021.‌ ‌godine,‌ ‌garancije‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda‌ ‌namijenjene‌ ‌su‌ ‌jačanju‌ kreditnog‌ ‌potencijala‌ ‌poduzetnika‌ ‌za‌ ‌osiguranje‌ ‌izvora‌ ‌finansiranja‌ ‌sa‌ ‌ciljem‌ ‌ublažavanja‌ ‌negativnih‌ efekata‌ ‌uzrokovanih‌ ‌pandemijom‌ ‌COVID-19‌ ‌na‌ ‌privredu‌ ‌Federacije‌ ‌BiH‌ ‌i‌ ‌stvaranju‌ ‌uslova‌ ‌za‌ ‌održivi‌ ‌rast‌ privrede‌ ‌i‌ ‌zapošljavanje.‌ ‌U‌ ‌drugoj‌ ‌fazi,‌ ‌garancije‌ ‌Garancijskog‌ ‌fonda‌ ‌bit‌ ‌će‌ ‌usmjerene‌ ‌na‌ ‌pružanje‌ podrške‌ ‌pokretanju‌ ‌novih‌ ‌poslovnih‌ ‌aktivnosti,‌ ‌rastu‌ ‌i‌ ‌razvoju‌ ‌postojećih,‌ ‌povećanju‌ ‌konkurentnosti,‌ inovacijama‌ ‌i‌ ‌zapošljavanju,‌ ‌a‌ ‌sve‌ ‌u‌ ‌skladu‌ ‌sa‌ ‌uslovima‌ ‌finansiranja‌ ‌kreditno-garantnih‌ ‌programa.‌ ‌


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh